BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Dit beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens beschrijft de verbintenissen die IMA BENELUX aangaat om, tijdens het surfen op deze site, de eerbiediging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Welke gegevens worden verwerkt?

IMA BENELUX verzamelt alleen die gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Indien u deze gegevens niet meedeelt, kan IMA BENELUX uw verzoek niet in behandeling nemen.

Naast de verbindings- en surfgegevens zoals gespecificeerd in het tabblad ‘Cookies’, verzamelt IMA BENELUX specifiek de volgende gegevens, afhankelijk van uw verzoeken:

Zone dienstverleners:
Om toe te treden tot ons netwerk: de elementen betreffende de rechtspersoon die u wilt aangeven en het bijbehorende activiteitengebied.

Om contact met ons op te nemen:
- De naam van uw onderneming
- Uw telefoonnummer
- Uw faxnummer
- Uw e-mail
- Uw adres
- Uw activiteit
- Uw naam en voornaam
- Het soort diensten
- Uw bericht


Neem contact met ons op:
- Uw naam en voornaam
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw bericht

Alle velden met een asterisk ‘*’ moeten ingevuld worden; anders kunnen we uw verzoek niet behandelen.

Voor welk(e) doeleinde(n) worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens die onder de verschillende tabbladen op de website worden verzameld, zijn bedoeld om aan uw verzoeken te voldoen en deze zo goed mogelijk te behandelen, wervingsacties uit te voeren en het netwerk van dienstverleners te selecteren.

Wat is de rechtsgrondslag voor de verwerking?

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het legitieme belang van IMA BENELUX en de uitvoering van de contractuele verplichtingen of van precontractuele maatregelen.

Wie zijn de ontvangers van uw persoonsgegevens?

De verzamelde gegevens zijn bestemd voor IMA BENELUX, voor zover nodig, voor diens technische onderaannemers en eventueel voor de andere ondernemingen van de IMA-groep.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

De gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is om uw verzoeken te behandelen.

Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Overeenkomstig de voornoemde GDPR hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:
- recht van toegang tot uw gegevens;
- recht van verbetering van uw gegevens;
- recht van verwijdering van uw gegevens;
- recht van verzet;
- recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens;
- recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens;
- recht om te bepalen wat er na uw overlijden met uw gegevens gebeurt.


Op voorwaarde dat u uw identiteit bewijst, kunt u die rechten bij de functionaris voor gegevensbescherming van IMA uitoefenen via onderstaande contactgegevens:
dpo@ima.eu
or
Functionaris voor gegevensbescherming – Directie Juridische Zaken – 118 Avenue de Paris – 79033 NIORT CEDEX 9
U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op het adres https://www.autoriteprotectiondonnees.be/burger.

Voor meer informatie over hoe de IMA-groep uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u ons handvest raadplegen op het volgende adres: link naar het handvest.